In maart 2017 werd het treasurystatuut herzien en door de raad vastgesteld. Herziening was een gevolg van wijzigingen in de regelgeving op een aantal gebieden. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

  1. Schatkistbankieren

De Wet Fido is gewijzigd, waarbij verplicht schatkistbankieren van kracht is geworden. De uitwerking is vastgelegd in de “Regeling schatkistbankieren decentrale overheden”. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Decentrale overheden kunnen ook hun overtollige middelen uitzetten bij medeoverheden. Voor dergelijke onderlinge kredietverlening geldt wel de voorwaarde dat er geen (verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Een decentrale overheid houdt uiteraard de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak.

  1. Derivaten

A. In 2014 is door het Rijk het “Beleidskader derivaten” gepubliceerd. De hierin opgenomen uitgangspunten zijn per 1-1-2015 van kracht via wijzigingen in de “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)” en het “Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)”. In de aanpassingen worden de mogelijkheden van het gebruik van derivaten verkleind. Gemeenten mogen slechts derivaten afsluiten om opwaartse renterisico’s af te dekken. Derivaten dienen één op één aan te sluiten op de onderliggende lening; open posities zijn niet toegestaan.

B. In februari 2014 is regelgeving met betrekking tot “European Market Infrastructure Regulation (EMIR)” van kracht geworden. EMIR is een Europese verordening, dat betekent dat zij een rechtstreekse werking heeft in de lidstaten van de EU. Als gevolg van deze wetgeving dient de gemeente informatie met betrekking tot lopende derivaten te rapporteren aan een erkend Europees transactieregister (Trade Repository). Via deze registers hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en andere (financiële) toezichthouders in de EU toegang tot gedetailleerde informatie over de derivatenposities van de voor die toezichthouder relevante rapporterende partijen.

Financieringsoverzicnt

     Bedragen in duizenden euro's

Omschrijving

Boekwaarde

Mutaties

Boekwaarde

01-01-2018

2018

31-12-2018

Investeringen:

Materiële vaste activa (gewone dienst)

35.135

236

35.371

Immateriële vaste activa

0

0

0

Financiële vaste activa

19.377

-149

19.228

Grondexploitatie

10.507

-3.911

6.596

Totaal (a)

65.019

-3.824

61.195

Financieringsmiddelen:

Reserves

56.533

-2.737

53.796

Voorzieningen

8.196

-1.834

6.362

Langlopende geldleningen

0

0

0

Totaal (b)

64.729

-4.571

60.158

Financieringsoverschot (b-a)

290

747

1.037

Er bestaat op dit moment geen specifieke financieringsbehoefte. Uit de opstelling blijkt dat er  eind 2018  sprake is van een financieringsoverschot van € 0,3 miljoen. Ten opzichte van het  begin van het jaar neemt het overschot toe met 0,7 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van een verdere toename van de grondverkopen.

Renteschema
In het Besluit Begroten en Verantwoorden is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in: - de rentelasten uit externe financiering - het renteresultaat - de wijze van rentetoerekening. Door onderstaand schema in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling gegeven aan dit inzicht.

                                                                                                            Bedragen in duizenden euro's

Renteschema:

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  

0

b. De externe rentebaten

762

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

0

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

Saldo door te rekenen externe rente  

762

d1. Rente over eigen vermogen  

0

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)  

0

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente

0

e. De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

0

f. Renteresultaat op het taakveld treasury  

762