Risico's

Alvorens tot identificatie van de risico’s over te gaan zullen deze eerst geïnventariseerd worden. Op basis van deze inventarisatie wordt een lijst samengesteld met onderkende risico’s. Deze risico’s zullen geanalyseerd en beoordeeld worden.

1.1 Analyse en beoordeling

Voor de analyse en beoordeling van de risico’s is er een indeling gemaakt op basis van kansklassen en financiële gevolgen. Dit betekent dat we elk risico vertalen in geld.

Kansklassen:

Klasse

Risicopercentage

hoog

75

midden

50

laag

25

zeer gering

10

De indeling in de klassen is door de organisatie bepaald op basis van ervaring en verwachtingen. De klasse geeft aan hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. De klasse "zeer gering" is voorbehouden aan het specifieke risico bij de gegarandeerde leningen. Hoewel hier een zeker risico gelopen wordt, is dat risico door de gelaagdheid van de waarborgen, voor de gemeente Someren uiteindelijk uiterst miniem.

1.2 Beheersing risico's / monitoring

Vooruitlopend op een inventarisatie van alle bestaande risico's is een overzicht opgesteld van de belangrijkste risico's. Deze zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht en nader gekwantificeerd op basis van genoemde uitgangspunten. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen voor de diverse risico's nader omschreven. Een en ander is samengevat in onderstaande tabel:

Bedragen in duizenden euro's

Risico

Omschrijving

Beheersmaatregel

Risico-score

Financieel effect (kans x maximaal gevolg

Grondexploitatie

Uitvoeren risico-analyse

Jaarlijks toetsen grondexploitatie en beoordelen hoogte algemene reserve grondbedrijf. Buffer conform vastgestelde norm.

n.v.t.

3.600

Economische Ontwikkelingen/ onzekerheid financiële positie gemeenten.

Het risico bestaat dat door de economische crisis de inkomsten afnemen terwijl andere uitgaven toenemen. Enkele specifieke risico's (grondexploitatie en bijstandsuitgaven zijn afzonderlijk benoemd.

Actuele informatiever- strekking via P&C-cyclus, tijdig opstarten project bezuinigingen, actuele ontwikkelingen nauwlettend volgen.

hoog

375

Open einde financiering WWB

Risico dat aantal aanvragen het beschikbare budget in enig jaar overschrijdt. Het betreft zowel een positief als negatief risico.

Eventuele aanspraak bij WWB op aanvullende uitkering.

hoog

225

Kosten externe inhuur (o.a. door ziekteverzuim)

Het risico dat door extra werkzaamheden of vervanging wegens langdurige ziekte de kosten van externe inhuur niet opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting.

Bewaking via P&C cyclus. Onderuitputting personele kosten versus inhuur.

midden

100

Projecten

Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische
zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen,
bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling. Juiste toepassing Wet
ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaan-sprakelijkheid.

Formaliseren en bewaken interne procedures.

midden

500

Juridisering samenleving/niet tijdig verstrekken van informatie.

Burger is mondiger, claimcultuur. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid.

Formaliseren en bewaken interne procedures.

midden

500

Afhankelijkheid ICT
systemen en beveiliging
informatie

Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen:
uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening (bv BAG).

Formaliseren en bewaken interne procedures. Up-to-date houden integraal beveiligsplan en optimaliseren uitwijkmogelijkheden.
Optimaliseren technische mogelijkheden.

midden

500

Beheer openbare ruimte

Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van
de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair, speelvoorzie-ningen, hondenuitlaat-voorzieningen) kan
kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen
waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur
bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger.

Adequate afhandeling klachten en up-to-date houden onderhouds-plannen.

midden

500

Leningen u/g en garantieverstrekkingen

De gemeente staat garant  voor circa 40 mln aan leningen. Bij een eventueel faillissement van één van de partijen bestaat het risico dat de instelling het opgenomen geld niet kan terugbetalen of dat de gemeente als garant-steller het restantbedrag van de lening inclusief rente en kosten moet betalen. Veruit het grootste deel van de leningen (90%) heeft betrekking op de achtervang-positie WSW die wij als gemeente innemen. Een achtervang is een andere rol dan een directe garantstelling met een substantieel lager risicoprofiel. Voor de bereke-ning van het risicoprofiel wordt om deze reden uitge-gaan van 25% van het totale bedrag.
De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen:
- primair: de geldmiddelen van de corporatie (inclusief eventuele saneringssteun van het CFV);
- secundair: het garantie-vermogen van het WSW (= borgstellingreserve WSW en de obligo’s van de andere corporaties);
- en tot slot tertiair de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten.

Interne procedures m.b.t. verstrekken van geldleningen, jaarlijkse controle op saldo geldleningen en garantieverstrekkingen met de diverse partijen, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2e achtervang).

Zeer gering

1.000

Vennootschapschaps-belasting

Met ingang van 2016 valt een aantal activiteiten die de gemeenten uitvoert (o.a. grondexploitatie) onder het regime van de vennootschapsbelasting. Op dit moment is nog geen duidelijk beeld van de financiële gevolgen.

In beeld brengen van de fiscale gevolgen van de invoering van vennootschapsbelasting.

hoog

750

Calamiteiten

Calamiteiten, rampen met een grote impact en schade op de Somerense bevolking.

Het actueel houden van het beschikbare rampenplan. Regelmatig overleg met keten-partners (politie, brand-weer, deelname aan vaccinatieprogramma's.

laag

250

Transities sociaal domein

Als gevolg van de overdracht van taken in het kader van het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toereikendheid van de van rijkswege toegekende  budgetten en zijn ze ook verantwoordelijk voor de financiële risico's. In het huidige financiële beleid is een afzonderlijke reserve gevormd voor deze risico's. Hierbij is uitgegaan van 10% van de hoogte van de algemene uitkering. Toepassing van éénzelfde gedragslijn voor het sociaal domein resulteert in een financieel risico van
€ 750.000.

In tussentijdse rapportages inzicht geven in stand van zaken/ontwikkelingen.

midden

750

Totaal

9.050