In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2018.                        

Bedragen in duizenden euro's

Stand 31-12-2018

Algemene reserve

43.598

Begrotingsruimte

159

Post onvoorzien

200

Stille reserves

p.m.

Onbenutte belastingcapaciteit

1.393

Totaal

45.350

Ad 1. Algemene reserve   

Bedragen in duizenden euro's

Stand 31-12-2018

Algemene risicoreserve

1.500

Algemene reserve vrij aanwendbaar

810

Vastgelegde algemene reserve

33.529

Algemene reserve grondbedrijf

7.759

Totaal

43.598

  • De algemene risicoreserve is ter afdekking van mogelijke financiële tegenvallers.  
  • De algemene reserve vrij aanwendbaar wordt ingezet voor onvoorziene investeringen.
  • De vastgelegde algemene reserve werd als vaste buffer gebruikt, omdat hier rente over

berekend werd die als dekkingsmiddel in de exploitatie werd opgenomen. Vanaf de
begroting 2017 is deze rentetoerekening echter niet meer van toepassing. Deze reserve
kan dan ook ingezet worden ter dekking van risico's.

  • De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. Toepassing van het gehanteerde IFLO-normen (Inspectie Financiën Lagere Overheden) betekent voor de gemeente Someren een aan te houden buffer van € 3,0 mln. De IFLO-norm relateert de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van de gronden die in exploitatie zijn genomen. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2016 7,8 mln. Dit betekent dat wordt voldaan aan het gewenste niveau van de aan te houden buffer.

Ad 2. Begrotingsruimte

Als de begroting sluit met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Deze kan ingezet worden voor financiële tegenvallers.

Bedragen in duizenden euro's

Begroting 2018

Resultaat

159

Totaal

159

Ad 3. Post onvoorzien                Bedragen in duizenden euro's

Onvoorzien begroting 2017

Incidenteel

Structureel

Onvoorzien

200

Totaal

200

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven.

Ad 4. Stille reserve
Stille reserves zijn niet-bedrijfsgebonden eigendommen van een gemeente met een hogere waarde in het economisch verkeer dan de boekwaarde. Stille reserves dragen bij aan de weerstandscapaciteit, omdat een deel van de eigendommen kan worden verkocht boven de boekwaarde waardoor winst ontstaat. Deze winst kan worden ingezet ter afdekking van financiële tegenvallers. De stille reserves zijn vooralsnog niet inzichtelijk gemaakt omdat de mogelijk in aanmerking komende bezittingen tot de normale bedrijfsvoering worden gerekend en er geen voornemen bestaat om deze verkopen. Het betreft hier met name de overwaarde op het onroerend goed van de gemeente bestaande uit gebouwen en grond (inclusief ongeveer 1.400 ha bos en natuurterreinen).

Ad. 5 Onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de opbrengsten bij maximale tarieven en de geraamde opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit.

Voor de berekening is uitgegaan van het jaar 2016. In 2016 bedraagt het maximale tarief 0,1889% van de Woz-waarde. Genoemd tarief wordt ook gehanteerd voor toelating tot artikel 12-status. In het geval de artikel 12-status de gemeente valt te verwijten, blijft het altijd mogelijk om lopende het artikel 12-traject belastingvoorschriften op te leggen. In de regel tot de huidige grens van 140% van het gemiddelde tarief, maar in uitzonderingsgevallen wordt een hogere opslag niet op voorhand uitgesloten.

Wanneer het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage voor toelating tot artikel 12 is er in principe sprake van een onbenutte belastingcapaciteit, immers een verhoging van het OZB-percentage zal nodig zijn om voor een aanvullende uitkering in aanmerking te komen. In onderstaande tabel is bij benadering aangegeven welke opbrengst deze verhoging genereert. In dit rapport is ervoor gekozen het verschil in percentage te vermenigvuldigen met de woz-waarde van de woningen + de woz-waarde van de niet-woningen. Bij een daadwerkelijke aanvraag zal een meer nauwkeurige berekening aan de orde zijn.

Onbenutte belastingcapaciteit t.o.v. “artikel-12 norm”

OZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12

0,1889%

Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente

0,1401%

Verschil

0,0 488%

Onbenutte belastingcapaciteit

1.393. 000

Bij de berekeningen is uitgegaan van de huidige totale Woz-waarde ad 2.855 miljoen van de gemeente Someren. Het bedrag van 1.393.000 geeft aan hoeveel de OZB-inkomsten nog maximaal verhoogd kunnen worden. Het genoemde tarief van 0,1889% is het maximale tarief.