2017

2018

2019

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2018

Volgens meerjarenraming in begroting 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.405

-2.578

287

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.855

1.824

1.824

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.515

1.981

2.125

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

3.715

2.214

60

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

5.635

1.925

1.786

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties. Niet op exploitatie verantwoord.

9.430

5.165

5.024

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.

3.393

3.814

1.992

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte

boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-2.348

-1.561

5.422